Regulamin

Start / Regulamin
 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.coollycoolly.com (zwany dalej: Sklepem), jest prowadzony przez „Fundusz DAF Finance spółka akcyjna” sp. j. z siedzibą we Wrocławiu (53-329), pl. Powstańców Śląskich 1/114, NIP: 8971791936, KRS 0000489410 (zwanym dalej: Sprzedawcą).
 2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1)  adres pocztowy: pl. Powstańców Śląskich 1/114, 53-329 Wrocław; 2)  numer telefonu: 699866409; 3)  adres poczty elektronicznej: contact@coollycoolly.com.
 1. Korzystanie ze Sklepu odbywać się może wyłącznie na  zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 2. Do składania zamówień na towar w postaci urządzenia masującego (zwany dalej: Towarem), mogący być przedmiotem umowy sprzedaży jest uprzednie zaakceptowanie całości postanowień Regulaminu, co następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych. Działanie to może być uzależnione od konfiguracji opcji przeglądarki internetowej Kupującego, co stanowi wyłączny obowiązek i ryzyko Kupującego.
 4. Wszelkie prawa do całości lub części elementów graficznych, układu stron oraz innych elementów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu są zastrzeżone oraz chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Żadna treść zawarta na stronie internetowej Sklepu nie może być przez Kupującego kopiowana, transmitowana lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 • 2 INFORMACJE HANDLOWE 
 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Ceny Towaru widoczne na stronie internetowej Sklepu są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) wyrażoną w złotych polskich.
 3. Ceny podane przy Towarze nie obejmują kosztów transportu, o których Kupujący będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy przy składaniu zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 5. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane towary posiadają wymagane przez polskie prawo atesty oraz gwarancję jakości, udzieloną przez ich producenta.
 6. Zamówione Towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jego granicami, jeśli możliwość taką wprowadzona została w opcjach sposobu dostawy przy składaniu zamówienia.
 
 • 3 TRANSAKCJA
 1. Zakupienie Towaru w Sklepie dokonywane jest poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej Sklepu, obejmujących w odniesieniu do Towaru jego ilość jednostkową oraz sposób dostawy.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania w treści formularza prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 
 • 4 PŁATNOŚĆ
 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupiony Towar:
 2. przelew bankowy;
 3. kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez dostępny na stronie internetowej Sklepu zewnętrzny system szybkich płatności;
 4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedawcy – w przypadku płatności przelewem na konto.
 5. Kupujący powinien dokonać pełnej płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży (cena) w terminie do 3 dni roboczych.
 6. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z obowiązku dokonania płatności, Sprzedawca odstąpi od umowy, niezwłocznie informując o tym Kupującego drogą elektroniczną.
 
 • 5 DOSTAWA
 1. Sprzedawca dostawę zamówionego Towaru realizować bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem jednak aktualnych stanów magazynowych.
 2. W dniu wysłania Towaru do Kupującego, na adres jego poczty elektronicznej zostanie przekazana informacja potwierdzająca nadanie przesyłki.
 3. Zamówione Towary dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem dostawcy, będącego podmiotem zewnętrznym, na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako dostawcy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Kupującego w momencie składania zamówienia.
 4. Sprzedawca, zgodnie z dyspozycją Kupującego, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Kupujący w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie składania zamówienia, że nabywa Towar, jako przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu, zawierającego opis uszkodzeń.
 
 • 6 REKLAMACJE
 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w odniesieniu do podmiotów innych niż konsumenci lub przedsiębiorcy indywidualni.
 3. Pod pojęciem przedsiębiorcy indywidualnego rozumie się osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 4. Wszelkie reklamacje związane z towarem, Kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: contact@coollycoolly.com
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Kupującego.
 6. W wypadku Kupującego będącego konsumentem albo przedsiębiorcą indywidualnym koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Kupującego przez Sprzedawcę.
 7. Jeżeli Towar ma wady Kupujący może:
 8. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 9. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 
 • 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Kupujący będący konsumentem albo przedsiębiorcą indywidualnym, który zawarł umowę w rozumieniu § 3 ust. 3, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: contact@coollycoolly.com. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie złożonego oświadczenia.
 4. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Kupującego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem towaru.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży.
 7. W wypadku odstąpienia od umowy Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru i cech towaru.
 
 • 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Do składania zamówień na Towary konieczne jest uprzednie wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu umożliwienia mu zawarcia umowy, co następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia towaru lub usługi.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 
 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Kupującymi będącymi przedsiębiorcami innymi niż przedsiębiorcy indywidualni, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Kupującego będącego takim przedsiębiorcą.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem strony internetowej Sklepu i obowiązuje od dnia udostępnienia go na stronie internetowej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 4. Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności całości jego postanowień. Nieważne postanowienia zostają zastąpione przez odpowiednie przepisy prawa.
 5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze bezpośrednich negocjacji. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.